Judikatura ESLP

Vyhledávání rozsudkù a rozhodnutí ESLP

Vyhledávací formuláø
  iHelpStìžovatelJméno stìžovatele je pøíjmení fyzické osoby èi název právnické osoby, které se objevuje v oficiálním názvu judikátu, který je zveøejnìn v databázi HUDOC. Pakliže tedy Soud rozhodl o stížnosti více stìžovatelù, ale název jeho rozhodnutí je jen napø. Novák a ostatní proti Èeské republice, je v databázi možné judikát dohledat toliko podle jména Novák, nikoli však podle jmen ostatních stìžovatelù.

Jméno je uvádìno v zásadì tak, jak jej uvádí Soud a jak je tedy judikát dohledatelný v databázi HUDOC. Pakliže jde o judikát, u nìhož jméno (název) stìžovatele bývá obvykle v èeském prostøedí pøekládán, uvádíme tento pøeklad a v závorce originální anglický název [napø. Moskevští Svìdkové Jehovovi (Jehovah’s Witnesses of Moscow) a ostatní proti Rusku]. Judikát tedy lze v databázi dohledat podle obou názvù.

Pakliže se v originále rozhodnutí anglický a francouzský pøepis jména stìžovatele liší (èasto tomu tak je napø. u bulharských, ruských èi ukrajinských jmen), uvádíme anglickou verzi (napø. Shtukaturov proti Rusku, nikoli Chtoukatourov proti Rusku).

Nejste-li si jisti pøesným jménem stìžovatele, lze užít symbol *nahrazující libovolný poèet písmen, a to jak na zaèátku, tak na konci èi uprostøed jména.
 
  iHelpŽalovaný stát je stát, proti nìmuž smìøuje stížnost, o níž Soud rozhodl. Žalovaných státù mùže být i více (napø. Manoussos proti Èeské republice a Nìmecku). Daný judikát je pak dohledatelný podle libovolného z žalovaných státù. Ze zobrazené nabídky lze vybrat i více než jeden stát a použít logické operátory AND a OR. Jestliže není vybraný žádný žalovaný stát, databáze považuje všechny položky za vybrané.   ...   AND
OR
  iHelpÈíslo stížnosti je èíselné oznaèení stížnosti, o níž bylo rozhodnuto. Je ve formátu xxxxx/yy, kde xxxxx oznaèuje jedno až pìtimístné (prozatím, nelze vylouèit, že v budoucnu mùže být až šestimístné) èíslo vyjadøující poøadí, v jakém byla v daném roce stížnost Soudem zaregistrována, a yy oznaèení dvou posledních èíslic roku, kdy byla stížnost podána (napø. 213/06, 45784/00 apod.). V jednom rozhodnutí Soud mohl rozhodnout i o více stížnostech. Rozhodnutí je v databázi dohledatelné podle èísel všech stížností, o nichž Soud rozhodl. V tabulce obsahující výsledek vyhledávání se však zobrazí pouze èíslo první stížnosti, o které Soud rozhodl. I zde je možné využít zástupný znak „*“. /
  iHelpDatum rozhodnutí oznaèuje den, kdy bylo rozhodnutí vydáno.  do 

  iHelpHeslo vymezuje právní otázku, které se rozhodnutí týká. Každé rozhodnutí je oznaèeno nìkolika hesly. Nejedná se tedy pouze o hlavní otázku, kterou Soud v dané vìci øešil, ale o všechny právní otázky, ke kterým se Soud nikoli zcela povšechným zpùsobem vyjádøil.
Hesla jsou uspoøádána do 32 tematických skupin, které zèásti kopírují jednotlivé èlánky Úmluvy, ale obsahují i nìkteré další kategorie. V nìkolika málo pøípadech mùže mít heslo nìkolik hesel nižší úrovnì, ve zcela výjimeèných pøípadech jde toto dìlení ještì o jednu úroveò dále.
Urèité heslo mùže být obsaženo ve více skupinách. Skuteèný význam daného hesla je seznatelný podle skupiny, ve které je zaøazeno, proto je pøi vyhledávání podle hesel nutno pøedevším urèit, v jakém kontextu má být dané heslo vyhledáno, a podle toho rozhodnout, z jaké skupiny heslo vybrat.
Seznam hesel vychází ze seznamu klíèových slov, která používá databáze HUDOC. Je však doplnìn o další hesla, která by mohla být pro èeského uživatele užiteèná, pøièemž inspirace byla èerpána zejména ze seznamu hesel ve vyhledávaèích v databázích rozhodnutí Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. Pakliže urèité heslo nenaleznete v jedné kategorii (napø. Spravedlivý proces), je možné, že je zaøazeno do jiné kategorie (napø. Trestní právo).
Vyhledávání dle hesel je možné dvojí: podle výše popsaných skupin (kategorií) pomocí tlaèítka „Vyhledávání dle kategorií hesel“, avšak též podle abecedy nezávisle na kategorii, ve kterém je heslo zaøazeno (název kategorie se však pro orientaci objeví v závorce) pomocí tlaèítka „Vyhledávání dle abecedního poøadí hesel“.
Zadáte-li heslo urèité úrovnì, budou nalezeny judikáty, které jsou oznaèeny tímto heslem a judikáty, které jsou oznaèeny heslem nižší úrovnì náležejícím do oznaèené kategorie (napø. pøi zadání hesla „Úèinné vyšetøování“ z úrovnì 1 budou vyhledány i všechny judikáty, které jsou oznaèeny nìkterým ze 6 hesel úrovnì 2, které náleží do kategorie „Úèinné vyšetøování“).
Je možné zadat více hesel a pro jejich kombinaci použít logické operátory AND a OR.

(581) 654-3193  Dle abecedního poøadí hesel  

 
AND
OR

  iHelpZadané slovo bude vyhledáno v textu rozsudku èi rozhodnutí nebo v anotaci, a to ve tvaru, v jakém bylo zadáno.
Diakritika ani písmena vyskytující se v jiných abecedách (napø. æ, â, ê, û, º apod.) však nejsou zohledòovány. Pro nalezení slova, které takovou diakritiku, resp. písmeno obsahuje, staèí vždy zadat tomu nejvíce podobné písmeno èeské abecedy.
Pro nahrazení znakù na konci slova použijte symbol „*“ (napø. „nemocni*“ pro vyhledání slov „nemocnice“, „nemocnici“, „nemocnièní“ apod.).
Dotazy do pole slova v textu lze upøesnit pomocí logických operátorù. Operátory lze libovolnì kombinovat.
Operátor
Popis a pøíklady
and

AND

Nalezeny budou dokumenty, které obsahují všechna slova, mezi nimiž je zadán operátor AND.
or

OR

|

Nalezeny budou dokumenty obsahující kterékoli z hledaných slov.
not

NOT

!

Tyto operátory dávají hledání záporný význam. Vkládá se mezi zadávaná slova, spolu s jiným operátorem, zpravidla AND.
( ) [závorky]Závorky urèují poøadí, ve kterém jsou èásti dotazu zpracovány: èást textu uzavøená do závorek bude zpracována døíve než text mimo závorky.
" "Vyhledáván bude zadaný øetìzec slov v tvaru a poøadí pøesnì tak, jak budou uzavøeny v uvozovkách.

Uzavøete-li operátory (napøíklad AND èi OR) do uvozovek, budou ètena jako bìžná slova.

?Jedná se o zástupný znak. Mùže pøedstavovat libovolné písmeno. Nelze jej však použít místo dat nebo èísel.
Jelikož databáze obsahuje pøeklady z anglického nebo francouzského jazyka, které byly poøizovány v prùbìhu mnoha let, nelze vylouèit, že urèité termíny byly v prùbìhu této doby pøekládány s drobnými odchylkami. K dosažení optimálního výsledku je proto vyhledávání dle slova v textu dobré kombinovat s vyhledáváním podle jiných parametrù, napø. hesel.
 
  iHelpOblastmi práva jsou civilní, správní a trestní. V jednom rozhodnutí mohou být øešeny otázky spadající do více oblastí. Je-li tomu tak, je rozhodnutí zaøazeno do všech relevantních oblastí. Je možné vybrat více oblastí práva. civilnísprávnítrestní AND
OR
  iHelpPodoblastí práva je celkem 24. Rozhodnutí se mùže týkat více z nich. V takovém pøípadì je zaøazeno do všech tìchto podoblastí. Je možné zadat více podoblastí práva a pro jejich kombinaci použít logické operátory AND a OR.   5144002743   AND
OR
  iHelpTypem rozhodnutí je nejèastìji rozsudek nebo rozhodnutí o pøijatelnosti. Posudky Soud vydává podle èlánku 47 Úmluvy a nerozhoduje jimi o individuálních ani mezistátních stížnostech. Je možné vybrat více typu rozhodnutí. rozsudekrozhodnutíposudek
  iHelpRozhodovacími formacemi jsou výbor, senát a velký senát. Pravidelnou rozhodovací formací je senát.
Pakliže lze stížnost prohlásit za nepøijatelnou bez dalšího pøezkoumání èi je nastolená otázka již øešena ustálenou judikaturou Soudu, rozhoduje výbor (viz. èlánek 28 Úmluvy).
Velký senát rozhoduje zejména tehdy, pakliže stížnost nastoluje závažnou otázku týkající se výkladu nebo použití Úmluvy nebo závažný problém obecného významu (viz. èlánek 43 Úmluvy).
velký senátsenátvýbor
  iHelpVýznamnost oznaèuje význam (závažnost) otázky, kterou rozhodnutí øeší. Klasifikaci významnosti provádí sám Soud podle následujících kritérií:
1 – Vysoká dùležitost – rozhodnutí významným zpùsobem pøispívající k rozvoji, vyjasnìní èi úpravì judikatury Soudu, a již v obecné rovinì èi ve vztahu k urèitému státu. Náleží sem i rozhodnutí, která byla Soudem urèena k publikaci v jeho oficiální roèní sbírce rozhodnutí (Reports of Judgments and Decisions).
2 – Støední dùležitost – jiná rozhodnutí, která, aèkoli nepøispívají významnì k rozvoji, vyjasnìní èi úpravì judikatury Soudu, nejsou pouhou aplikací stávající judikatury.
3 – Nízká dùležitost – ostatní rozhodnutí, která nemají zásadní právní význam, zejména proto, že toliko aplikují stávající judikaturu.
Je možné vybrat více úrovní významnosti.
123

  iHelpDotèené èlánky Úmluvy jsou ustanovení Úmluvy a dodatkových protokolù k ní, o nichž se Soud v daném judikátu nìjak obsáhleji vyjádøil, a již ve vztahu k pøijatelnosti èi meritornì. Dotèeným èlánkem tedy není ustanovení, jehož se sice stìžovatel dovolával, avšak který se na posuzovanou vìc nevztahoval, èi Soud konstatoval, že není nutné se stížností na poli tohoto èlánku zabývat.
Rozsudky, rozhodnutí i anotace jsou zpravidla indexovány toliko podle samotných èlánkù a nikoli i podle jejich jednotlivých odstavcù. Pro detailnìjší vyhledávání je vhodné zvolit kombinaci s pøíslušným heslem (napø. èlánek 35 a heslo „stížnost zjevnì neopodstatnìná“). Výjimkou jsou zejména èlánky 5 a 6 Úmluvy, jejichž jednotlivá ustanovení obsahují specifická práva.
Je možné zadat více èlánkù a pro jejich kombinaci použít logické operátory AND a OR.

 Dotèené èlánky  

 
AND
OR

  iHelpVýsledky budou seøazeny podle zvoleného kritéria. V pøípadì volby „dle data“ budou judikáty vyhovující zadaným vyhledávacím kritériím øazeny od nejnovìjšího po nejstarší. V pøípadì volby „dle významnosti“ budou nejprve zobrazeny judikáty významnosti 1, poté judikáty významnosti 2 a nakonec judikáty významnosti 3. V rámci všech tøí úrovní významnosti budou judikáty øazeny od nejnovìjšího po nejstarší.    6369367424